Associazione ITALO-UNGHERESE ( in lingua ungherese)

Magyarországon a rendszerváltást követen ersödött meg az a nézet, hogy a non profit szektor munkája a magyar kultúra külföldi terjesztésében is jelents szerepet játszhat. Annak ellenére, hogy pl. az olasz-magyar kulturális együttmködések alakításában a civil szervezdések, a tervekkel ellentétben, nem játszottak különösen jelents szerepet, az elképzelések fölkarolása sokat jelente hazánk külföldi megismertetésében. Azonban az ilyen szervezetek mködéséhez, programjaik megvalósításához elengedhetetlen lenne valamilyen közvetlen vagy közvetett állami támogatás.

Ezek a lehetségek egyelre nincsenek kihasználva, a Magyarországon alakult civil kezdeményezések kis százaléka foglalkozik ilyen jelleg tevékenységgel. Ellenben létezhetnek, és léteznek is külföldön olyan egyesületek, társaságok, amelyek önerbl fejtenek ki a magyar államnak is hasznos, kulturális promóciós tevékenységet.

Feladat lehetne az ilyen szövetségek, egyesületek felkutatása és munkájuk támogatása, hiszen sokszor az önkéntes tevékenység, fleg ha több éves tapasztalattal, és mködési környezetükben elismertséggel, megbecsüléssel is párosul, jól kiegészítheti az egyéb, állami elképzelések mentén végrehajtott feladatokat. Ahogyan teszi ezt már negyedszázada Bolognában az Olasz-Magyar Kulturális Szövetség is.

Az 1980-ban alapított Olasz-Magyar Kulturális Szövetség (Associazione Culturale Italia-Ungheria, Emilia-Romagna, Bologna) kiváló példája a civil kezdeményezésnek, mely a hivatalos állami kapcsolatok mellett, vagy inkább azt kiegészítve segíti el immár 25 éve a magyar kultúra, a magyar nyelv és hagyományok ápolását és terjesztését Olaszországban. A Szövetség Emilia-Romagna tartomány fvárosában, Bolognában, a jelents kulturális és tudományos hagyományokkal rendelkez egyetemvárosban mködik, de munkáját nemcsak székhelyén, hanem egész Emilia-Romagna tartományban, st néhány más észak olaszországi városban is komoly eredményekkel végzi.

Az 1553 és 1764 között a Bolognai Egyetem mellett mköd Magyar Kollégiumban (Collegio Ungarico), mely a spanyol (Collegio di Spagna) és a flamand (Collegio dei Fiamminghi) kollégiumok mellett a történelem során az Egyetem egyik legfontosabb kollégiuma volt, sok magyar diák tanult és lakott. A nagyhír kollégium helyett ma egy új Kollégium mködik 1995-tl, feladata a két ország közötti tudományos és kulturális együttmködés elsegítése, magyar vonatkozású témákról konferenciák és szemináriumok szervezése a bolognai egyetemen. A Kollégium mellett egy tudományágak közötti Bizottság jött létre, melynek feladata a bolognai és a magyar egyetemek közötti együttmködés elsegítése. Az Olasz-Magyar Kulturális Szövetség a Kollégium titkársági teendi mellett a fenti Bizottság tagjaként annak titkársági feladatait is ellátja, ami igen nagy elismerés részükre, munkájuk minségét, megbízhatóságát és szakértelmét dicséri.

Emellett alapító tagja a Bolognában mköd Liszt Intézetnek, e feladata során együttmködik más, Olaszországban mköd külföldi kulturális szövetségekkel, így pl. a német, francia és osztrák szövetségekkel. Alapító tagja a Bolognai Kulturális Fórumnak is, amely egységbe fogja a Bolognában mköd különböz kulturális egyesületeket, feladatuk pedig a különböz európai kultúrák közvetítése és megismertetése elssorban a fiatalokkal.

Az Olasz-Magyar Kulturális Szövetség Bolognában igen jó hír egyesület, képviseli Magyarországot a városban rendezend különböz kulturális eseményeken, az egyetemmel és a városvezetéssel kialakított jó kapcsolatának köszönheten számos, a tartományban tartott magyar vonatkozású rendezvény olaszországi segítje és elkészítje.

A Szövetség nemcsak a kultúra, hanem számos más területen is az olasz-magyar kapcsolatok építésen fáradozik. Munkája során együttmködik a római Magyar Nagykövetséggel, a Milánói Fkonzulátussal, a Római Magyar Akadémiával, a Budapesti Olasz Kulturális Intézettel valamint a Magyarok Világszövetségével is.

A Római Magyar Akadémia mködéséhez hasonlóan a Szövetség is konferenciák, szemináriumok, kiállítások, filmvetítések, színházi és zenei eladások szervezése és egyéb megjelenések útján igyekszik a két ország természetes és jogi személyei, egyéb intézmények, iskolák és szervezetek között építeni és elmélyíteni a kapcsolatokat.

Korábban, az indulását követ idszakban magyar nyelvtanfolyamok szervezését és lebonyolítását is vállalta a Szövetség, nagy számú érdekld igényét kielégítve ezzel. A nyolcvanas években a tanfolyamok résztvevi fleg a korábban Olaszországba emigrált magyarok már Olaszországban született leszármazottai voltak, majd fleg az érdekldés lanyhulása a tanfolyamok iránt oda vezetett, hogy ma már nem tudnak egyetlen nyelvtanfolyamot sem elindítani. Az érdekldés csökkenése egyenes következménye a természetes asszimilálódási folyamatnak is, amit ha megállítani nem is lehet, de a magyar kultúra minél szélesebb kör és minél több helyszínen való terjesztésével fenn lehet tartani, hiszen az emigráció kivándorló generációjában még ersen él az igény a kapcsolatok ápolására az anyaországgal, de a következ generációkból egyre kevesebben érdekldnek a magyar kultúra, vagy esetleg a magyar nyelv iránt. Állami segítséggel ezen is sokat lehetne változtani.

A Szövetség egyik legsikeresebb tevékenysége a magyar-olasz testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének és folyamatos mködésének támogatása. Itt támogatásuk kölcsönös, hiszen az olasz testvérvárosok, mint tagok, támogatják az Egyesületet, ami viszont az olasz és magyar városok kapcsolatainak ápolásában nyújt rendszeres segítséget a helyszínen az olasz félnek. Tolmácsolás a közös rendezvényeken, folyamatos kapcsolattartás a magyar féllel, stb. Ez a tevékenységük egyre sikeresebb, hiszen növekszik az igény és a megkeresések száma mind olasz mind magyar részrl az ilyen jelleg kapcsolatok kialakítására és ápolására.

A Bolognai Egyetemmel való sikeres együttmködésüket bizonyítja az a 2000-ben, a Millenium évében és tiszteletére kiadott olasz-magyar nyelv mesekönyv is, amit az Egyetem Magyar Tanszékével közösen készítettek el. A Bolognai Egyetemen magyarul tanuló olasz diákok fordítói munkáját dicséri a kétnyelv, magyar meséket tartalmazó könyv, ami egyszerre irodalmi és képzmvészeti alkotás is mert a mesék illusztrációit a Milánóban él és alkotó magyar grafikusmvész, Egresi Zsuzsanna készítette.

Feladatai mindig lesznek az Szövetségnek, jelenleg éppen szervezés alatt van a következ nagyszabású rendezvény, az évente megrendezend nagyhír Bolognai gyermekkönyv-vásár, amin Magyarország jöv évi részvétele különösen nagy hangsúlyt kap, hiszen jövre díszvendégként szerepel az eseményen felvonultatva a hazai gyermekkönyv kiadás színe-javát. A szervezésben és az ország bemutatkozásának elkészítésében az Olasz-Magyar Kulturális Szövetség nyújt segítséget a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának, ahol a munka magyarországi koordinációjának feladatát végzik.

Az együttmködés tehát a hazai kormányszervekkel él ugyan, de ez csak egy-egy, ritkábban felmerül, nagy jelentség, Olaszországban is országos elismertség és hír, kiemelkedbb programnak köszönhet. Ilyen volt pl. Göncz Árpád köztársasági elnök látogatása, beszéde és díszdoktorrá avatása is a Bolognai Egyetemen, aminek megszervezéséhez és lebonyolításához szintén elengedhetetlen volt a helyi viszonyokat jól ismer, az évek során kialakított, és az ilyen eseményekhez is jól használható kapcsolatrendszerrel rendelkez Szovetség segítsége.

Az együttmködés tehát a hazai kormányszervekkel még tovább fejleszthet, igazi elismerést, a kiemelkedbb programok támogatása mellett, az ilyen egyesületek mindennapi munkájának és tevékenységének hazai támogatása jelentené.

A Szövetség alapokmánya szerint tagja – éves tagdíj ellenében – nemre, nemzetiségre, politikai meggyzdésre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül bárki lehet.

Ezzel élnek is sokan, magánszemélyek, városok, olaszok és Olaszországban él magyarok egyaránt támogatják az Szövetséget, aminek f bevételi forrását és folyamatos mködésének kulcsát is a tagdíjak jelentik. A tagok támogat

A Szövetség jövje egyrészt a tagságától függ, hiszen amíg vannak tagjai addig él az egyesület, másrészt a Bolognai Egyetemmel és az egyetemen mköd Magyar Kollégiummal közös munkáitól, amit hozzáértése és kompetenciája alapján végez már évek óta.

Ugyanakkor elmondható, hogy a Szövetségnek, mint külföldön mköd, a magyar érdekeket külföldön képvisel, és a magyar kultúrát külföldön terjeszt civil kezdeményezésnek a jövje egyelre a saját kezében van, mert Magyarország részérl még nem létezik olyan alap vagy egyéb jelleg hozzájárulás, amibl az ilyen irányú kezdeményezések folyamatos fennmaradását és mködését tudnák támogatni.

A szándék és cél reméljük, hamarosan találkozik.

Tagdij: 35,00 euro/év/szemèly

Elérhetségek:

ASSOCIAZIONE CULTURALE  ITALO – UNGHERESE

Via S. Caterina, 55 –  40123 BOLOGNA   

e-mail: ungheriabo@iol.it ; asscult.it-hu@libero.it

Associazione Ernesto Onlus
Piazza Gramsci, 21 (sede legale) 40026 Imola (bo) - CF IT90035830372
telefono 0542 25284 cell 335/7096440 fax 0542 610128 e-mail: info@associazionernesto.it - pec: associazioneernesto@sicurezzapostale.it